ALGEMENE VOORWAARDEN

Vastgesteld op 9 december 2021

Artikel 1   Definities

1.   Bouwen aan Vertrouwen, gevestigd te Hilversum en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 83070079, wordt aangeduid als coach.

2.   De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject, online programma of retreat wordt aangeduid als deelnemer.

3.   Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van coach waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2.   Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.

3.   De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door coach ingeschakelde derden.

4.   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3        Aanbod

1.   Wanneer er in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. 

2.   Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd. 

3.   Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

4.   Coach kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer deelnemer kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.   Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4        Tarieven en betalingen

1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.

2.   De vermelde tarieven in het aanbod zijn exclusief btw en materiaal- en reiskosten, tenzij anders overeengekomen. 

3.   Indien er geen trajectprijs of vast tarief is overeengekomen, worden werkzaamheden gefactureerd op basis van uurtarief. Er zal vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Meerwerk en overige onvoorziene kosten zullen enkel worden gemaakt na toestemming van deelnemer.

4.   Coach heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere deelnemer recht op ontbinding van de overeenkomst vanaf het moment van de tariefverhoging.

5.   Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan. 

6.   Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele geoffreerde bedrag voorafgaand aan de werkzaamheden in rekening gebracht. 

7.   Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart voordat een eerste betaling is voldaan, welke direct na het accepteren van de offerte opeisbaar wordt.

8.   Indien partijen zijn overeengekomen dat deelnemer in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is coach gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door deelnemer is voldaan. Coach is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald. Termijnen lopen enkel gedurende de looptijd van een overeenkomst.

9.   Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

10.                 Indien deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is deelnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.                 Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en deelnemer in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van deelnemer. 

12.                 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van coach op deelnemer onmiddellijk en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen. 


Artikel 5        Informatieverstrekking

1.   Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.

2.   Deelnemer staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.

3.   Coach zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

4.   Indien deelnemer de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van deelnemer.

5.   Deelnemer vrijwaart coach van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6        Uitvoering van de overeenkomst

1.   Coach voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer beoogde. Coach komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe. 

2.   Deelnemer dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van deelnemer.

3.   Deelnemer zal alle opdrachten verleend door coach naar beste vermogen maken en invullen.

4.   Coach zal deelnemer nooit verplichten iets te doen. Deelnemer dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

5.   Indien deelnemer later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt deze tijd te vervallen.

6.   Coach is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

7.   Coach zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7        Wijziging en annulering

1.   Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.

2.   Voor bepaalde trajecten en trainingen zal met een intake en deelnamevereisten worden gewerkt. Coach is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien zij dat na de intake nodig acht.

3.   Coach is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Coach is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

4.   Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en coach hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan coach de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

5.   Indien coach verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft deelnemer recht op ontbinding van de overeenkomst.

6.   Annulering door deelnemer is enkel schriftelijk mogelijk. Deelnemer kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.

7.   Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

·      Voorafgaand aan een traject:

i.         Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

ii.        Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

8.   Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet wanneer de nieuwe datum in dezelfde week ligt. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke einddatum van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.

9.   Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 35% van datgene wat nog openstaat. Indien de overeenkomst B2B is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.

10.                 Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door coach kunnen worden doorberekend aan deelnemer.

11.                 Voor een In company opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering tot een kalendermaand voor aanvang wordt 25% van het bedrag opeisbaar; bij annulering tussen een kalendermaand en twee weken voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht; bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 7 kalenderdagen is het volledige bedrag opeisbaar.

12.                 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt deelnemer direct toegang tot zijn aankoop. Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

13.                 De annuleringsvoorwaarden omtrent een retreat zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 8        Herroepingsrecht fysieke producten

1.   Deelnemer heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Coach heeft het recht de deelnemer te vragen naar de reden van herroeping, maar deelnemer is niet verplicht een reden op te geven.

2.   De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de deelnemer het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.

3.   Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.

4.   Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op zakelijke aankopen.

 

Artikel 9        Verplichtingen bij herroeping

1.   Deelnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2.   Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de deelnemer.

3.   Coach stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan deelnemer.

4.   Coach vergoedt de betalingen van deelnemer binnen 14 dagen nadat deelnemer de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 10      Uitoefening van herroepingsrecht

1. Deelnemer meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan coach dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt deelnemer het product, in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan deelnemer. Deelnemer dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan coach.

4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van deelnemer.

 

Artikel 11      Online cursus

1.   Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.

2.   Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.

3.   Coach heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4.   Coach komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.

5.   Voor het geven van een cursus maakt coach gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6.   Coach heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.

7.   Coach heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8.   Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

9.   Deelnemer mag tijdens de online cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor persoonlijk gebruik en plaatsing op social media met naamsvermelding worden gebruikt. 

10.                 De geleverde informatie blijft het eigendom van coach. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

11.                 Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Coach is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

12.                 Coach kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

 

Artikel 12      Overmacht

1.   In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2.   In geval van een b2c-overeenkomst kan deelnemer niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

3.   In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

4.   Indien deelnemer de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is coach gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 13      Aansprakelijkheid

1.   Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2.   Coach is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door deelnemer.

3.   Coach is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.

4.   Coach is niet aansprakelijk voor complicaties ontstaan tijdens of na een sessie.

5.   Deelnemer is bij online coaching zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software.

6.   Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

7.   In het geval dat coach schadevergoeding is verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of, bij het uitblijven van uitkering, het bedrag dat door coach aan deelnemer in rekening is gebracht in de 2 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

8.   Deelnemer vrijwaart coach tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 14      Intellectueel eigendom

1.   De intellectuele eigendomsrechten op de door coach ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

2.   Het is tijdens een sessie enkel toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken voor persoonlijk gebruik, mits dit vooraf kenbaar is gemaakt aan coach. Indien ook andere deelnemers zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig.

3.   Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.


Artikel 15      Bijzondere bepalingen

1.   Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 16      Levering

1.   Als verzendadres geldt het adres dat deelnemer heeft opgegeven. Coach is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2.   Coach is enkel gehouden te leveren in door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.

3.   Coach streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 7 kalenderdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 

4.   Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft deelnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Coach zal het bedrag dat deelnemer heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 17      Klachten

1.   Deelnemer dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach.

2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

3.   Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 18      Geschilbeslechting

1.   Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.   Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.

3.   De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.

4.   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

 

Aanvullende bepalingen retreats

 

Artikel 19      Aanbod en inschrijvingen 

1.   Inschrijvingen voor een retreat dienen uiterlijk 1 week voor vertrek te zijn voltooid, tenzij anders vermeld op de website.

2.   Het is voor minderjarigen niet mogelijk om deel te nemen aan een retreat.

3.   De duur van de retreat is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking. 

4.   De op de website getoonde fotos zijn ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een idee te geven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de fotos.

5.   Deelnemer ontvangt na het voldoen van de betaling per e-mail een boekingsbevestiging. Het volledige bedrag dient betaald te zijn voor vertrek. 

 

Artikel 20      Tarieven en betalingen

1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.   De vermelde tarieven zijn exclusief btw, vluchten of ander vervoer en eventueel bij te boeken extra’s. 

3.   Coach heeft tot 30 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de retreat te verhogen met maximaal 8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die coach dient te maken. Bij een verhoging van meer dan 8% is deelnemer bevoegd de reis kosteloos te annuleren.

4.   Coach verstuurt na aanmelding een factuur voor een aanbetaling van de retreat. Deze aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aanmelding voldaan te zijn. Het overige deel van de betaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. 

5.   Wanneer deelnemer in gebreke is in tijdige betaling, volgt na een aanmaning een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Coach verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.

6.   Coach is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit nodig achten.

 

Artikel 21      Informatieverstrekking

1.   Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.

2.   Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.   Deelnemer vrijwaart coach van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 22      Wijziging en annulering van de overeenkomst

1. Annulering van een geboekte retreat is enkel schriftelijk mogelijk. In geval van annulering wordt via de volgende percentages gewerkt:
– 
Een maand voor aanvang: terugbetaling van 75% van deelnamekosten.
– 
Twee weken voor aanvang: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– 
Een week voor aanvang: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– 
Binnen een week voor aanvang: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 
Een no show geldt als annulering op de dag van vertrek.

2. Deelnemer heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 4 weken voor vertrek wordt gesloten.

3. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. Coach staat enkel in voor de kosten voor de organisatie. Coach adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van vliegtickets wanneer de retreat officieel is bevestigd. Coach draagt geen verantwoordelijkheid voor de vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.

4. Deelname aan een retreat kan niet worden overgedragen.

5. De inhoud van het aanbod tijdens de retreat wordt bepaald door de gegevens zoals deze door coach bepaald zijn. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Coach is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de retreat zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.

6. Na de inschrijfbevestiging kan een retreat worden geannuleerd, indien het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in het aanbod niet wordt behaald. Indien het aantal deelnemers voldoende is, ontvangt deelnemer een bevestigingsmail om eventuele vluchten te boeken.

7. Indien de retreat wordt geannuleerd door coach heeft deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan coachmaar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Artikel 23      Deelname activiteiten en retreats

1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en eventuele annulering hiervan en overige reisbescheiden en documenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.

2. Deelname aan een retreat en/of activiteiten is op eigen risico. Coach, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen veiligheid van de deelnemer zo optimaal mogelijk beschermen. Deelnemer blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of of ongevallen ontstaan. Deelnemer draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.

3. Deelnemer is gehouden de aanwijzingen en instructies van coach, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen.

4. Deelnemer wordt geacht zich tijdens de retreat en activiteiten netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de retreat of activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.

5. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat deelnemer vrij af te zien van het volgen van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een vervangende les of activiteit.

6. Deelnemer dient zich te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.

7. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van coach.

 

Artikel 24      Aansprakelijkheid schade

1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer. Deelname aan de retreat of activiteit is op eigen risico.

2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Coach kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer deelnemer de instructies niet heeft opgevolgd.

4. Coach is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de retreat.

5. Coach is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.

6. Coach is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de retreat door overmachtssituaties.

7. Coach is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot een reisverzekering.

8. De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij deelnemer. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat deelnemer niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kunt nemen, heeft deelnemer geen aanspraak op restitutie van de reissom.

9. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een retreat.

10.            In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de reissom.